St. Thomas Nagar, Mukkolakkal, Trivandrum - 695043

Facilities

 

School Assembly

School Assembly

School Assembly

School Assembly

School Assembly

School Assembly